Algemene voorwaarden

Wishfullfaces gevestigd te Heerhugowaard staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72934417. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Wishfullfaces en opdrachtgever.

Definities

1. Wishfullfaces: Dionne Engel, Wishfullfaces, gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72934417.
2. Opdracht: elk (schriftelijk/digitaal) verzoek aan Wishfullfaces tot het verrichten van diensten die door Wishfullfaces worden uitgevoerd.
3. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Wishfullfaces een opdracht heeft verstrekt.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en transacties tussen Wishfullfaces en opdrachtgever.
2. Wishfullfaces en opdrachtgever kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Wishfullfaces behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door Wishfullfaces gehanteerde methoden, diensten en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld.

Totstandkoming boeking

1. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Wishfullfaces alvorens een boeking te doen.
2. Naar aanleiding van de aanvraag is er contact tussen Wishfullfaces en opdrachtgever over de inhoudelijke aspecten van de te leveren dienst(en), zoals: soort dienst(en), werkwijze, datum en tarieven. Hiernaar volgt een offerte per e-mail.
3. Een offerte is geldig gedurende een termijn van 1 maand, tenzij anders aangegeven. 
4. Bij een schriftelijke offerte kunnen Wishfullfaces en opdrachtgever geen rechten ontlenen aan typfouten of verschrijvingen in de offerte.
5. De overeenkomst tussen Wishfullfaces en opdrachtgever komt tot stand door toezending van een schriftelijke opdrachtbevestiging (al dan niet per e-mail), door Wishfullfaces aan opdrachtgever en/of het door opdrachtgever ondertekenen van een door Wishfullfaces toegestuurde offerte.
6. Wishfullfaces kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken geldt het uurtarief. Zie tarieven op www.wishfullfaces.com/tarieven
7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Reis- en onkostenvergoeding

1. De door Wishfullfaces gemaakte reis- en onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à €0,30 per kilometer buiten een straal van 25 km van Heerhugowaard.
2. Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

Betalingen en betalingstermijn

1. Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Wishfullfaces stuurt de klant een factuur voor een (aan)(rest)betaling per e-mail.
3. Opdrachtgever betaalt een factuur uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum.
4. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. De klant is in dat geval vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag.
5. Wishfullfaces heeft het recht na afloop van de betalingstermijn de vordering uit handen te geven. In dat geval komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die Wishfullfaces moet maken om het verschuldigde bedrag te innen, voor rekening van de opdrachtgever.

Annulering, opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

1. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie, is de opdrachtgever de kosten van de proefsessie verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een proefsessie genoemd op de website van Wishfullfaces.

Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht 25%. Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%. Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

Overmacht

1. Bij overmacht behoudt Wishfullfaces het recht een boeking geheel of gedeeltelijk te annuleren of voor onbepaalde tijd op te schorten.
2. In geval van overmacht, waaronder ziekte, kan Wishfullfaces te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Bij opdrachten heeft Wishfullfaces de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Wishfullfaces doet in dat geval haar uiterste best een geschikte vervanger te vinden. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.

Aansprakelijkheid

1. Wishfullfaces is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Wishfullfaces aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
3. Bij schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Wishfullfaces is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.
4. Ondanks dat Wishfullfaces dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne in hoog vaandel staat, kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Wishfullfaces is niet aansprakelijk voor ontstaan van allergische reacties of ontstekingen door gebruik van make-up producten.

Wijzigingen van deze overeenkomst

1. Wishfullfaces is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.
3. Opdrachtgever is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

error: